Product garantie

Onze producten worden gewaarborgd tegen werkingsgebreken voortkomend uit een fabricage- of materiaalfout, voor een periode bepaald voor elk product afzonderlijk of, bij ontstentenis daarvan, voor een periode van 2 jaar vanaf de levering.

Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, moet ons franco teruggezonden worden met vermelding van nummer en datum van de verzendingsnota of factuur.

Herstellingen onder waarborg worden enkel in onze magazijnen uitgevoerd en dit na aanvaarding van de waarborg. Op aanvraag kan een herstelling onder waarborg eventueel op de werf gebeuren, in dit geval zullen de verplaatsingskosten en uurloon steeds in rekening gebracht worden.

Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat wij ingeval van een constructiefout van het aangekocht artikel maximum kunnen gehouden zijn het artikel te vervangen of te crediteren.