Deze algemene verkoops-en aanmaningsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen, aannemingen en commerciële handelingen van de verkoper/aannemer en worden geacht te zijn aanvaard door de koper/ opdrachtgever.

Waarborg:  Alle betwistingen betreffende eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde goederen of aannemingen moeten bij aangetekend schrijven uiterlijk de eerste werkdag na levering of uitvoering worden gemeld aan de verkoper/aannemer.

Garantie voor verborgen gebreken aan nieuwe goederen wordt door de verkoper/aannemer verstrekt zoals aan hem verstrekt door zijn fabrikant of leverancier. Wanneer de verkoop een tweedehandszaak betreft, impliceert de vermelding “in de staat waarin deze zich bevindt” dat de verkoper niet instaat voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken. In geen geval kan een gebrek in de geleverde zaak of aanneming of laattijdige levering aanleiding geven tot vergoding van de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de koper/opdrachtgever of een derde zou  lijden.

Klachten: Alle betwistingen omtrent de factuur of de inhoud van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper/aannemer te worden gebracht. Na verloop van acht dagen wordt de koper/opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Betaling: Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/aannemer. Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van ons algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden veroorzaken. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen.

Eigendomsvoorbehoud: geleverde goederen, zelfs indien ze bewerkt werden, blijven de eigendom van de verkoper/aannemer tot aan de betaling van alle door de koper/ opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan de verkoper/aannemer, verschuldigde bedragen. De koper/opdrachtgever wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering van de goederen uitdrukkelijk gewezen op dit eigendomsvoorbehoud en wordt, behoudens schriftelijk protest uiterlijk op het moment van levering, verondersteld ermee in te stemmen. Voor de volledige betaling mag de koper/opdrachtgever de geleverde goederen niet in pand geven, noch verhuren, vervreemden of verplaatsen en blijven deze hun roerend karakter behouden ook al werden ze onroerend gemaakt. De koper/opdrachtgever is, tot de integrale betaling, gehouden toezicht uit te oefenen over de geleverde goederen, hij neemt bovendien elk risico van verlies of beschadiging ter zijn laste. De eventueel betaalde voorschotten blijven de verkoper/aannemer verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag behouden wij het recht voor om verder leveringen stop te zetten en de werken te staken. Tevens behoudt de verkoper/aannemer het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel en het nog niet uitgevoerde gedeelte. Wanneer de een geïndividualiseerde zaak betreft, of indien bij de aanneming geïndividualiseerde aken worden geleverd, gaat het risico voor verlies of beschadiging van de zaak over de koper vanaf de ondertekening van de bestelbon. Tenzij anders bedongen of de bestelbon of offerte  geschiedt de levering van de verkocht goederen in de maatschappelijke zetel van de koper. Elke verzending of levering van de goederen gebeurt op risico van de koper. Alle leveringen door de verkoper geschieden op het gelijkvloers.

Wantbetaling: Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder in gebrek stelling het factuur bedrag verhoogd met een verwijlen intrest van 10% per jaar te rekenen vanaf de dag volgende op de vervaldag van de factuur. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van 125 euro, vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlen intresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244B.W. De op de bestelbon aangegeven prijs is vatbaar voor verhoging ingeval de fabrikant of leverancier van de verkoper/aannemer zijn prijzen verhoogt, of wanneer andere elementen die de prijs bepalen zoals ondermeer belastingen, invoer- en uitvoerrechten, devaluaties of revaluaties, transportkosten, gewijzigde worden. Leverings- of uitvoeringdata zijn steeds bij benadering en ten titel van inlichtingen opgegeven en vangen te vroegste aan vanaf de aanvaarding van de bestelling of de aanneming. Het louter verstrijken ervan kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schade vergoeding voor de koper/opdrachtgever. In voorkomend geval is verbreking slecht mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan de verkoper/aannemer een laatste redelijk leveringstermijn van minstens één maand wordt verleend. Niet of niet-tijdige leveringen door de fabrikanten of leveranciers aan de verkoper, staking, lock-out, ongevallen en alle andere gevallen die overmacht uitmaken in hoofde van der verkoper/aannemer laten verlenging van de leveringstermijn toe, zonder dat de koper/opdrachtgever eenzijdig de koop of aanneming kan vernietigen of schade vergoeding kan eisen. Al onze offertes zijn vrijblijvend en worden aan de klant als inlichting gegeven en verbinden de partijen pas mits uitdrukkelijk akkoord van beiden. De offertes van de verkoper/aannemer gelden enkel voor de erop bepaalde duur en zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen der grondstoffen, de lonen en valuta. Indien geen geldigheidstermijn van de offertes bepaald is, gelden de offertes aan de verkoper/aannemer slechts voor 30 dagen na datum van de offerte.

Ontbinding: indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kan de verkoper/aannemer te allen tijde met kennisgeving bij een ter post aangetekende brief en zonder ingebrekestelling de overeenkomst van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbetaalde beschouwen. Daarboven is de koper/opdrachtgever ten titel van schade vergoeding 30% van de aannemings- of koopprijs verschuldigd aan de verkoper/aannemer, onverminderd wat hij reeds verschuldigd is wegens reeds uitgevoerde werken, de ontbinding houdt in dat de koper onverwijld en uiterlijk 48uur na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare goederen op eigen kosten terug bezorgt aan de verkoper/aannemer. Bij elke aanneming van werk is een voorschot van 20% van de aannemingsprijs verschuldigd. Naarmate de uitvoering van de werken vordert, zullen bijkomende voorschot aan 20% van de aannemingsprijs definitief verworven door de verkoper/aannemer. De opdrachtgever staat zelf in voor het bekomen van eventuele nodig administratieve vergunningen of bouwtoelatingen, en neemt zelf alle aansprakelijkheid op en zal alle schade en kosten betalen bij het uitvoeren van werken zonder vergunning of bouwtoelating of bij afwijkingen van de bouwtoelating. De verkoper/aannemer is geenszins aansprakelijk voor schade en kosten te wijten aan het uitvoeren van werken zonder vereiste vergunning of bouwtoelating of bij afwijking van bouwtoelating.

Jurisdictie van toepasselijk recht:    ingeval van betwisting over de interpretatie of de toepassing van de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, desgevallend het vredegerecht van het Eerste kanton Oostende, bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.